Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Laboratorija za zemljište i agroekologiju

///Laboratorija za zemljište i agroekologiju
Laboratorija za zemljište i agroekologiju 2017-09-29T11:12:46+00:00

Laboratorija za zemljište i agroekologiju svim zainteresovanim korisnicima može da ponudi: osnovna istraživanja, pružanje ekspertnih usluga i uslužne analize. Laboratorija se bavi osnovnim i kompleksnim ispitivanjima:

 • zemljišta,
 • pesticida (hromatografija),
 • đubriva,
 • biljnog materijala,
 • vode za navodnjavanje.

Akreditacija i ovlašćenja

Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 rešenjem broj 01-003.

Laboratorija poseduje i rešenja nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za: ispitivanje fizičkih i hemijskih osobina zemljišta, ispitivanje opasnih i štetnih materija u zemljištu, elementarnog sastava i fizioloških svojstava biljnog materijala, fizičko-hemijske analize đubriva i ispitivanja biološke vrednosti đubriva, hemijske analize vode, ispitivanje fizičko-hemijskih osobina pesticida i ostataka pesticida u zemljištu, vodi, biljnom materijalu i hrani.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je celokupni svoj rad, odnosno delatnost svih radnih jedinica, usaglasio sa standardima BS EN ISO 9001:2000 (BSI № FM57423) Sistem upravljanja kvalitetom u preduzeću i EMS ISO 14001 (BSI № 72243) Sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

Najznačajnija oprema

 1. Gasni hromatograf Agilent 6890N sa masenim detektorom Agilent 5975B
 2. Gasni hromatograf ECD/FID Agilent 7890A
 3. Tečni hromatograf HP 1100
 4. Gasni hromatograf HP 5890
 5. Indukovano kuplovana plazma ICP-OES VistaPro Varian
 6. Atomski apsorpcioni spektrofotometar SpectrAA-600 sa grafitnom tehnikom GTA100 Varian
 7. CHNS analizator VarioEL III
 8. Spektrofotometar UV/VIS Cary 3 E Varian
 9. Mikrotalasni sistem za digestiju ETHOS1 Milestone

Laboratorija je kompletno opremljena za uzorkovanje na terenu sa 5 terenskih vozila, opremom za uzorkovanje (Eijkelkamp holandske sonde) i ručnim GPS prijemnicima.

U okviru analitičkih postupaka primenjuju se odgovarajući srpski standardi SRPS Instituta za standardizaciju Srbije, ali i savremene dokumentovane metode i metode međunarodnih i/ili domaćih asocijacija kao što su:

 • ISO (International Organization for Standardization),
 • AOAC (Association of Official Analytical Chemists),
 • USEPA Test Methods (US Environmental Protection Agency),
 • CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council).

Laboratorija poseduje odgovarajuće analitičke standardne supstance i koristi referentne materijale BCR (European Commission, Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and Measurements) za proveru tačnosti i preciznosti.

Laboratorija permanentno učestvuje u domaćim i međunarodnim međulaboratorijskim testovima.

dr Jovica VASIN

Rukovodilac Laboratorije
Viši naučni saradnik

(021) 4898-450

Biografija
Reference

dr Jordana NINKOV

Koordinator Laboratorije
Viši naučni saradnik

(021) 4898-461

Biografija
Reference

dr Tijana ZEREMSKI

Koordinator za međunarodne projekte
Naučni saradnik

(021) 4898-453

Biografija
Reference

prof. dr Petar SEKULIĆ

Naučni savetnik

(021) 4898-463

(021) 4898-455

Biografija
Reference

dr Snežana JAKŠIĆ

Istraživač saradnik

(021) 4898-463

Biografija
Reference

dr Stanko MILIĆ

Istraživač saradnik

(021) 4898-462

Biografija
Reference

Milorad ŽIVANOV, dipl. inž – master

Istraživač pripravnik

(021) 4898-462

Dušan DOZET, dipl. inž.

Stručni savetnik

(021) 4898-462

Sve informacije o uslugama Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo možete da pronađete ovde.